Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě.

formulář pro výměnu a vrácení zboží

 

Reklamační FORMULÁŘ

I. Obecná ustanovení

on-design,s.r.o. IČ 04434323
sídlo firmy -  Pelíkovická 762, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
provozovna - Na Perštýně 325/38  460 01, Liberec 4

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti on-design,s.r.o.  a zákazníka při dodávkách zboží a služeb ze sortimentu společnosti on-design,s.r.o. zákazníkovi (odběrateli) na základě objednávky zákazníka.
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky společnosti on-design Zákazníkem jsou každá právnická a  fyzická osoba, které zašlou objednávku, pokud jsou podnikatelem.
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti on-design,s.r.o.
 • Veškeré vztahy mezi společností on-design,s.r.o. a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
 • podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

II. Objednávání zboží

 • Objednávka může být společnosti on-design,s.r.o. zaslána poštou, telefonicky, faxem, e-mailem nebo prostřednictvím elektronického obchodu na internetových stránkách společnosti on-design. na adrese www.mojee.cz
 • Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:
  • Svojí identifikaci, tj. obchodní firmu či jméno a příjmení, název, sídlo, místo podnikání, bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon, fax nebo e-mailovou adresu).
  • Kód objednávaného zboží podle katalogu zboží společnosti on-design,s.r.o. a popřípadě také jeho popis.
  • Množství objednávaného zboží.
  • Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu místa podnikání kupujícího).
  • Okamžik dodání zboží (den, hodina), dohodne-li se zákazník se společností on-design,s.r.o. odlišně od těchto všeobecných obchodních podmínek.
  • Jméno, příjmení osoby, oprávněné za zákazníka jednat a její podpis a otisk razítka zákazníka, pokud je zákazník užívá.
  • Jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn zákazník a osoby oprávněné za něj jednat a jakýkoli jeho zaměstnanec.
 • Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Společnost on-design,s.r.o. se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících nebo doplňujících objednávku společnosti on-design,s.r.o. se objednávka považuje za úplnou. Nepodaří-li se objednávku upřesnit nebo doplnit, tak není pro on-design,s.r.o. závazná.
 • Doručením objednávky vyslovuje zákazník souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami.
 • Bezprostředně po doručení úplné objednávky je společnost on-design,s.r.o.. povinna zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v  požadovaném množství, kontaktuje společnost on-design,s.r.o. zákazníka a  nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, společnost on-design,s.r.o. zákazníka na tuto skutečnost upozorní.

III. Kupní cena zboží

 • Kupní cena zboží bude určena dle „Aktuálního ceníku zboží" společnosti on-design,s.r.o.
  Tento katalog je zveřejňován na internetových stránkách společnosti on-design s,r,o. na adrese www.on-design.cz a podle potřeby aktualizován.
 • Společnost on-design,s.r.o. si vyhrazuje právo zvýšit cenu zboží oproti ceně uvedené v tištěném katalogu v případě výrazných a  prokazatelných zvýšení cen od svých dodavatelů způsobených nárůstem cen vstupů, zejména surovin nebo změnou směnných kurzů. Společnost on-design,s.r.o. bude zákazníka o těchto změnách vhodným způsobem informovat.
 • Závazná kupní cena zboží je určována dle Aktuálního katalogu společnosti on-design,s.r.o. zveřejněného na internetových stránkách společnosti on-design,s.r.o. na adrese  www.on-design.cz

IV. Uzavření kupní smlouvy

 • Doručením úplné objednávky zákazníka společnosti on-design,s.r.o. podle čl. II. 1. dochází k závaznému návrhu na uzavření kupní smlouvy.
 • K sjednání podmínek kupní smlouvy dochází, a tudíž k uzavření kupní smlouvy dochází:
  • okamžikem doručení úplné objednávky společnosti on-design,s.r.o.  za předpokladu, že zákazník zboží objednává za aktuální cenu dle Aktuálního katalogu, nebo
  • okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním zboží za změněnou cenu podle čl. III. 4., nebo
  • okamžikem marného uplynutí lhůty ke kontaktování zákazníka podle čl. III. 5., nebo
  • okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním alternativního plnění nebo s dodáním zboží v delším dodacím termínu, podle toho, která daná rozhodná skutečnost nastane později.
 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti on-design,s.r.o. umožňují uzavírat rámcové kupní smlouvy a též zřizovat konsignační sklady. Bližší podmínky jsou stanoveny v jednotlivých smlouvách, a pokud není uvedeno jinak, vztahují se tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti on-design s.r.o.  též na vztahy z rámcové kupní smlouvy a  smlouvy o konsignačním skladu.

V. Splatnost kupní ceny a platební podmínky

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • Dobírka – platba při doručení zboží  Českou Poštou s.p. a PPL na dodací adresu uvedenou v objednávce.
 • Platba převodem – platba bankovním převodem na účet č. 272030887/300; jako variabilní symbol platby uveďte číslo objednávky
  Zboží může být odesláno až po připsání částky na náš bankovní účet. U toho způsobu platby třeba mít na paměti, že bankovní převod trvá zpravidla několik dní. Pokyny budou připomenuty v objednávce.
 • Osobní odběr - platba v hotovosti nebo platební kartou při odběru zboží na prodejně.
 • platební bránou -  společnosti Comgate, a.s  odkaz: https://www.comgate.cz/platebni-brana 
  informace o platebních metodách - platby kartou se základním vysvětlením průběhu platby https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou

 • Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl.4.1.obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná předem s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • Uvedené ceny jsou s DPH a vždy za 1ks !!!
 • Společnost On-design může se zákazníkem písemně dohodnout individuální platební nebo i další podmínky.
 • U zakázek ( potisk a výšivka na textil, výroba samolepek, potisk reklamních předmětů) požadujeme při částce nad 2000 Kč bez DPH, PLATBU ZÁLOHOVOU FAKTUROU !!!

VI. Podmínky dodání zboží

 • on-design,s.r.o. dodá zboží  na dohodnutou adresu v pracovní dny a ve své pracovní době.  Dopravné nebude zákazníkovi účtováno, pokud se bude jednat o dodatečné vykrytí zákazníkovy objednávky nebo o její částečné plnění.
 • Termíny dodání nadstandardního zboží, které není uvedeno v  katalogu (vizitek, razítek, hlavičkových papírů apod.), se stanovují dohodou v závislosti na charakteru výroby.
 • Spolu s dodaným zbožím společnost on-design,s.r.o. vždy vystaví zákazníkovi fakturu,která bude zaslaná ne email,který zákazník vypsal do objednávky.
 • Zákazník je povinen společnost on-design,s.r.o. neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo osoby oprávněné k  převzetí zboží. Společnost on-design,s.r.o. neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti zákazníka podle tohoto článku.
 • Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží, a pokud přepravu neprovádí společnost on-design,s.r.o., tak předáním zboží od přepravce.
 • Zákazník je oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit (tj. prokazatelným způsobem doručit společnosti on-design,s.r.o.), obsahuje-li nesprávné cenové údaje, nebo chybí-li ve faktuře některá z náležitostí. Spolu s vrácenou fakturou je zákazník povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru faktura vykazuje. V případě, že je faktura skutečně vystavena chybně, společnost on-design,s.r.o. vystaví zákazníkovi novou.
 • Povinnost zákazníka zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původní faktuře není dotčena, ledaže vada faktury spočívá v  nesprávně určené výši kupní ceny. Lhůta splatnosti v případě nesprávně uvedené výše kupní ceny běží od doručení opravené faktury zákazníkovi.
 • Pokud je zboží na přání zákazníka opatřeno potiskem nebo výšivkou,bude zboží odesláno až po zaplacení daného zboží dodavateli.

VII. Záruka vrácení peněz

Jestliže zjistíte do 14 dnů po obdržení zboží, že vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost bez uvedení důvodu zboží vrátit.Všechny Vámi zaplacené finanční částky Vám budou navráceny zpět.
Zboží opatřené potiskem a výšivkou nelze vrátit, nebo měnit za jinou velikost.
Upozorňujeme, že v případech, kdy kupující není spotřebitel (obvykle firmy), nelze dle platných VOP odstoupit od smlouvy bez udání důvodu (možnost výměny zboží či reklamace vady zůstává však i pro firmy nad rámec platné legislativy).

VIII. Záruční doba

Délka záruční doby odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů, zpravidla to jsou 2 roky.

IX. Reklamace formulář-pro-reklamaci

 • Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kartonáž, balení a prohlédnout si zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned při převzetí zboží. V reklamaci je zákazník povinen vady popsat, uvést, jak se projevují.
 • Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba stanovená v katalogu zboží, pokud stanovena není, platí doba stanovená zákonem.
 • V ostatním platí, ohledně vad zboží úprava provedené obchodním zákoníkem.
 • V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme
  za jiný druh, či velikost. Zboží je postačující zaslat doporučeným balíkem na naši adresu. Náklady spojené s výměnou nese v plné výši kupující ( poštovné a balné ).
 • Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 • Důvodem k reklamaci není, pokud jde o rozměry, gramáž a/nebo  srážlivost Zboží doručeného na základě Kupní smlouvy, rozpor s Kupní smlouvou do výše ± 5% hodnoty uvedené v Kupní smlouvě, odchylky v barvě nebo zapouštění barvy o 2 stupně na stupnici šedi.

Odstoupení od kupní smlouvy:

Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy, může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení.
Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, 
běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy:

 • Zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel a to na vlastní náklady.
 • prodávající vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 • Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 • Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 • Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.Úhradu takto vzniklých nákladů může prodávající po spotřebiteli vyžadovat.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

X. Zrušení objednávky

Kupující může objednávku zrušit, resp. stornovat bez uvedení důvodu ještě před jejím vyrobením pokud jde o zboží upravené na přání zákazníka - především s individuálně vytvořeným potiskem, nebo vyrobené na zakázku. Zrušení lze provést buď telefonicky na čísle 777 609 785, nebo e-mailem na adrese info@on-design.cz.

 • Pokud bude objednávka zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn emailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své objednávce nebo registraci, případně telefonicky, na čísle, které uvedl ve své objednávce nebo registraci. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.).
 • Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a doručením tohoto zboží (především náklady na materiál, výrobní náklady, dopravné, skladné apod.). Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou.

XI.Způsob platby a dopravy:

 • hotově na prodejně ( 0 Kč)
 • dobírkou CZ ( 39 Kč)
 • dobírkou SK ( 1,9 €)
 • převodem na účet ( 0 Kč)
 • platební kartou ( 0 Kč)

pro Českou republiku

PPL (cena 95 Kč)

 • Vnitrostátní přeprava balíků do hmotnosti 30 kg po celé České republice.
 • Garance doručení přímo do rukou adresáta již následující pracovní den.

ZÁSILKOVNA (cena 85 Kč)

 • Unikátní služba pro přepravu  balíků do hmotnosti 10 kg v ČR a SR.
 • Odesílatel nebo adresát si volí pobočku, na které bude balík připraven k vyzvednutí.
 • Podání balíku na všech pobočkách
 • Avizování je nedílnou součástí služby. 

Českou poštouBalík do ruky (cena 92 Kč)

 • Vnitrostátní přeprava balíků do hmotnosti 30 kg po celé České republice.
 • Garance doručení přímo do rukou adresáta již následující pracovní den.
 • Podání balíku je možné na všech poštách.  

 Českou poštou - Balík na poštu (cena 110 Kč)

 • Unikátní služba pro přepravu vnitrostátních balíků do hmotnosti 30 kg po celé České republice.
 • Odesílatel nebo adresát si volí poštu, na které bude balík připraven k vyzvednutí.
 • Garance možnosti vyzvednutí na zvolené poště již následující pracovní den.
 • Podání balíku na všech poštách.
 • Avizování je nedílnou součástí služby. 

Českou poštouBalíkovna (cena 70 Kč)

 • Balíkovna je nový standard obsluhy služeb na poštách, kde Vás odbavíme co nejrychleji!
 • Jedná se o speciálně označené přepážky na poštách a depech.
 • Na poštu přijďte s kódem pro vyzvednutí, který jsme vám zaslali v SMS nebo e-mailu.
 • Na vyvolávacím systému stiskněte „zrychlený výdej balíku“ a zadejte svůj kód.
 • Balík v zázemí začneme připravovat, ještě než přijdete na řadu.
 • K přepážce vás přivoláme přednostně, pro vydání balíku stačí zopakovat kód.
 • Dobírku můžete vždy zaplatit platební kartou.

 

 

 Balík na Slovensko (cena od 6,00 € )

 • PPL Vám zašleme balík do hmotnosti 20 kg po celé Slovenské republice.
 • Balík doručíme do 5 pracovních dnů.
 • cena dobírky 1,9 €

 

XII.Závěrečné ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi on-design a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak on-design doporučuje Kupujícímu nejdříve využít KONTAKT na on-design pro vyřešení nastalé situace.